46. Baani Dhan Shri Guru Arjan Dev Ji

Ang 868 – Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji

Baani Dhan Shri Guru Arjan Dev Ji

ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ ॥ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਇਹੁ ਬੂਢਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਦੂਖੁ ਨਹੀ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥ ਨਾ ਇਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਨਾ ਇਸੁ ਉਸਨੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੀਤੁ ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਸਮਨੁ ਨਾ ਇਸੁ ਮੀਤੁ ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਹਰਖੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੋਗੁ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਇਸ ਕਾ ਇਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥੨॥ ਨਾ ਇਸੁ ਬਾਪੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਮਾਇਆ ॥ ਇਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੋਤਾ ਆਇਆ ॥ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਇਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੈ ॥੩॥ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਇਕ ਸਕਤਿ ਉਪਾਇਆ ॥ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ ॥ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਦਇਆਲ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ॥ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੨੧॥

Summary
Mortality is limited, deluded by ignorance cannot escape the boundaries, stuck in self woven web, how could understand, comprehend and know the True Nature of ‘The Formless – The One – Prabh of Baba Nanak’? But ‘Baba Nanak’s’ is compassionate. How could ‘He’ let mortals to remain in darkness, to be misled by cunning imposters who call themselves the ‘God or God Men’? And thus ‘Fifth Nanak – Dhan Shri Guru Arjan Dev Ji’ blesses mortals like us with true nature of ‘The Lord’ in this ‘Shabad’. I humbly request readers to keep in mind ‘ੴ’ uttered by Dhan Shri Guru Nanak Dev Ji, which formed the basis of Sikhism. No matter what a Sikh does if he has not attuned to ‘The One’, he did not learn the first lesson of ‘Sikhi – The Sikhism’.
‘Pancham Pita – The Fifth Father – Dhan Shri Guru Arjan Dev Ji’ describes the beauty of the ‘Supreme Lord’ in this Shabad. As per Guruji ‘HE’ is beautiful and HIS description is wonderful. Guruji says HE is neither old nor young. So Guruji is telling that HE is not impacted by age as time has no influence on it. Else time would have made ‘HIM’ to age. Well WHO is ‘ਅਕਾਲ -अकाल–Beyond Time’, WHO has created time, how could HE be under influence of Time? He is not in pain. Well WHO is the master of ‘ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ -बेगम पुरा-The city without sorrow’, how could HE ever be in pain? HE is not caught in web of Death; HE does not die and does not wither away. How could HE be since gazing HIS glory messenger of Death leaves and goes away as per following words of Guruji?
ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਜਮਦੂਤ ਛਡਿ ਜਾਹਿ ॥੧॥ [1]
(Gazing upon Your Glory, the Messenger of Death leaves and goes away.)
Since human will go through youth and old age and every human will have father and mother as that is law of nature, The Will of Supreme Formless Lord; also no matter what living or non-living can escape its end and death is inevitable for any human, human form will feel pain. So, it is quite obvious as per words of Guruji any human who claims to be ‘God’ is just a liar.
HE is the creator so HE is present from the beginning of the time. And being a creator HE knows every single inch of the universe and since HE knows every corner of the universe HE has to be present every coordinate of universe and Guruji confirms that HE is permeating everywhere. Can a human form be present since beginning of the universe? Forget about human form, can there be any living form existing since? Can there be any matter like that? Can matter be permeating every where? No it cannot be possible. If matter is non living it cannot be present everywhere else universe will be only filled with matter and no space. If matter is living then one living form cannot be present everywhere since every living form needs certain condition to survive. Few may live through very severe conditions but cannot live everywhere. So no living form or piece of matter can be Supreme Formless Lord.
HE is not hot. That is HE is not burning like human who burn inside with fire of evil. HE is not even like Sun or Fire, which are worshiped as deity in many cultures. Sun or Fire will burn any matter in their vicinity. And HE burns only sins accumulated in human mind for eons. So if HE is not hot, is HE cold? And Guruji says HE is not cold. Coldness will mean HE will be ‘cold’ to every emotion human has to offer at HIS feet. But HE comes to rescue of even animals, which are considered not as receptive as humans, when they remember HIM as per following word of Paatshahi 9:
ਗਜ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ ਮਿਟਿਓ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵਉ ॥੧॥ [2]
(Remembering Him, the elephant’s fear was removed; so why do you forget Him?)
ONE WHO is so receptive can never be cold. Else life can never flourish in this universe.
Guruji further says HE has no enemy. It simply means HE is free from evil that is HE is not affected by vices. Enmity is born when evil in from of jealousy exists, the prime reason for spoiling amicable relations. HE has no friend that is HE is not biased to anyone. HE gives equal opportunity to everyone and does not favor anyone special. This all implies HE is balanced; HE is in state of Deep Mediation where no happiness or sadness exists. If HE is in state of balance not affected by vices then even virtues cannot affect HIM. And Guruji confirms that in this Shabad.
If HE permeates everywhere, then it is obvious HE resides in everything and everything shall belong to HIM. Even Paatshahi 3 says same in following words:
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ [3]
(Soul and body and all belong to Him; everything is His.)
HE is the ‘ਕਰਤਾ-करता-The Doer’ and HE can do anything. Everything in the universe follows ‘HIS Will – The Hukum’. And Gurbaani emphasizes on walking in HIS Will.
ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥ [4]
(By His Command, bodies are created; His Command cannot be described. By His Command, souls come into being; by His Command, glory and greatness are obtained. By His Command, some are high and some are low; by His Written Command, pain and pleasure are obtained. Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, wander aimlessly forever. Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command.)
No one and nothing can escape and beyond HIS command. But Guruji says HE is beyond the beyond, and has always been so. HE is beyond human rationality. And that’s why HE is Infinite and being Infinite HIS limits and state cannot be known. No matter how deep human rationality tries to find HIM, HE will always remain beyond its reach. The reason is rationality searches in tangible space with limited number of dimensions. And as per Guruji this limited dimension space is ‘Maya’ which is limited to senses only. It is just HIS shadow and if a mortal tries to search HIM in shadow he will only find shadow and dust. HE is unperceivable, impenetrable, unfathomable and merciful. HE is merciful to the meek, forever compassionate. Guruji wants everyone to understand, HE may be infinite, HIS limits cannot be known but HE resides deep within each and every heart. That’s why Gurbaani asks ‘Sikh – The Seeker of Baba Nanak Teachings’ to introspect and meditate on HIS Naam. And by HIS Grace HE will be found. And once HE is found the sleep, the dormancy of human mind resulting from ignorance is broken. HE makes an individual awake, awake to all the knowledge HE has created and once such knowledge is perceived by an individual, he becomes aware of everything. But it is only possible if THE ONE WHO is responsible for such a change in human destiny if HE HIMSELF possess such qualities. And Guruji confirms that He is always awake and aware. And at the end Guruji says He is a sacrifice, a sacrifice only to HIM, THE FORMLESS SUPREME LORD.
I humbly request readers now to contemplate why Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji is the only ‘True Guru’. ‘Gurshabad – The Word’s of Guru’ is beyond time, does not age with time as they are ‘True’ in every age, nothing can kill them, they bring warmth, burn evil and melts the ice of coldness, who can be enemy of Gurshabad, they have no father or mother, they are present everywhere and above all if an individual practice them, they awaken him and come to his rescue when he is alone in the realm of darkness resulting from ignorance. And this make ‘Gurshabad’ the Truly Worthy of Obeisance rather and living or piece of matter. And please remember Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji is compilation of ‘Gurshabad’. So next time you bow down to Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji, please thank Paatshahi 10 Who attached His Sikhs to Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji, The True Savior.
Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji… 🙏🙏🙏
[1] Bilavaal Mehla 5 – Ang 811 Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji
[2] Gauree Mehla 9 – Ang 219 Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji
[3] Salok Mehla 3 – Ang 1420 Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji
[4] Japji Sahib

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *